e-otpad

ZEOS eko-sistem: Eko vijesti

E-otpad sadrži mnogo štetnih kemikalija kao što je npr. olovo u TV-monitorima i živa u ravnim ekranima.

Ljudi apsorbiraju ove kemikalije kroz kontaminiranu vodu za piće.

Pazite gdje odlažete svoj e-otpad, čuvajte svoje zdravlje.

TV-monitore možete odložiti na bilo koje od reciklažnih dvorišta, uspostavljenih od strane ZEOS eko-sistema, besplatno, a lokacije možete pogledati na karti ovdje: http://zeos.ba/pages/11/lokacije-i-preuzimanje.

Hrvatski

ZEOS EKO-SISTEM: Izvješće o poslovanju društva za period 2018. godine

U protekloj godini ZEOS eko-sistem sakupio je do sada najveću količinu električnog i elektronskog otpada u iznosu od 2.138.833 kg, što je 19% više nego u prethodnoj godini, a struktura otpada je sljedeća:

Iza njih je ukupno osam projekata završenih i započetih u 2018. godini, kao i 16 aktivnosti podizanja svijesti koje uključuju sakupljanje e-otpada, edukaciju, podjelu letaka, radionice, nagradne kvizove znanja, E-transformer i posjete reciklažnim postrojenjima.

Hrvatski

NOVI KONTEJNERI ZA E-OTPAD: Unaprjeđenje stanja okoliša u Kantonu Sarajevo

20. studenog 2018. godine organiziran je radni sastanak sa predstavnicima općina i KJKP Rad u Kantonu Sarajevo.

Tom prilikom, predstavnici općina su se upoznali sa radom operatera za zbrinjavanje otpadne električne i elektronske opreme, ZEOS eko-sistemom, postojećom infrastrukturom, a na sastanku je raspravljano o potencijalnim lokacijama i broju potrebnih kontejnera za e-otpad.  

Zajedno sa KJKP Rad analiziran je način pražnjenja i zajedničke akcije podizanja svijesti.

Hrvatski

Super kamion E-transformer u Ilijašu, Konjicu, Jablanici i Mostaru

ZEOS eko-sistem d.o.o. u sklopu projekta "Recikliran uređaj je spašen resurs" organizira posjetu edukativnog super kamiona E-transformer.

Svrha ove posjete je da se građanima približi proces reciklaže kroz interaktivnu prezentaciju i eksponate rastavljenih kategorija e-otpada, kako bi se utjecalo na svijest ljudi o pravilnom odlaganju, kao i na povećanje stope reciklaže u BiH.

 

 

Hrvatski

EDUKATIVNO-EKOLOŠKI PROJEKT: Recikliran uređaj je spašen resurs!

ZEOS eko-sistem d.o.o. pokreće novi edukativno-ekološki projekt "Recikliran uređaj je spašen resurs"!

U periodu od rujna/septembra 2018. do lipnja/juna 2019. školske godine ZEOS eko-sistem d.o.o. pokreće edukativne projekte podizanja svijesti i pravilnog odlaganja e-otpada na nivou petnaest osnovnih škola u općinama Ilijaš, Konjic i Mostar.

 

 

Hrvatski

Širom svijeta obilježen prvi Međunarodni dan e-otpada

Prvi Međunarodni dan e-otpada obilježen je 13. listopada/oktobra s ciljem promocije pravilnog odlaganja i upravljanja električnim i elektronskim otpadom, te je ostvario veliki globalni uspjeh.

U WEEE Forumu, međunarodnoj zajednici najvećih sistema sakupljanja e-otpada, poručili su da je ovaj događaj obilježen u 21 zemlji sa 27 ne-za-profit društava koja su podržala ovu incijativu.

Hrvatski

VRLO JEDNOSTAVNO: Recikliranje i upravljanje e-otpadom sa ZEOS eko-sistemom

Električni i elektronski otpad (e-otpad), prema klasifikaciji spada u OPASNI OTPAD te sadrži mnoge štetne tvari za zdravlje ljudi i okoliš, poput: žive, kadmija, kroma, broma, olova, arsena, azbesta, spojeva silicija, berilija, fosfora itd.

Osnovni razlozi zbog čega je e-otpad postao vrlo veliki problem jest činjenica što se ubrzanim razvojem tehnologije upotrebljava sve veća količina elektičnih/elektronskih aparata (mobiteli, kompjuteri i sl.), a svi ti uređaji sadrže preko 1000 različitih tvari od kojih su mnoge otrovne, kao npr.:

Hrvatski

PREDNOSTI I NEDOSTACI: Pravilno odlaganje e-otpada

Svaki građanin Bosne i Hercegovine zbog vlastitog zdravlja i zdravlja budućih generacija dužan je voditi brigu o okolini u kojoj živi, a u sklopu te dužnosti nalazi se i pravilno odlaganje električnog i elektronskog otpada (e-otpada). 

S ozbirom da e-otpad spada pod kategoriju otpada koja se smatra opasnom i vrlo štetnom po zdravlje stanovnika planete Zemlje, svi građani bi trebali pažljivo odvajati i na propisan način odlagati svoj e-otpad.

Hrvatski