SUBVENCIJE
Za obrte i samostalne firme 60 mil. KM - Evo koji su uvjeti za pomoć od Vlade FBiH
manager.ba/ba.ekapija.ba BiH 28 listopada, 2021
Izvor fotografije:
ba.ekapija.com

Ukupan iznos pomoći po jednom korisniku za obrte i ostale samostalne djelatnosti iznosi maksimalno 30.000 KM.

 

Vlada Federacije BiH je jučer, 28. listopada/oktobra, donijela Uredbu o mjerama financijske pomoći obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima u Federaciji BiH, kojom je za ove namjene osigurano 60 mil. KM.

Cilj dodjele ove financijske pomoći korisnicima je očuvanje radnih mjesta i osiguranje podrške likvidnosti u svrhu ublažavanja negativnih posljedica pandemije. Financijska sredstva za provedbu ove uredbe su osigurana u Budžetu FBiH za 2021. godinu na razdjelu Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta.

Korisnici financijske pomoći će koristiti sredstva kao refundaciju već isplaćenog dijela bruto plata za zaposlene, odnosno dijela doprinosa koji se obračunavaju na propisanu osnovicu za obračun doprinosa za vlasnike za razdoblje od 1.8.2020. godine do 31.7.2021. godine. Rezultati, odnosno efekti financijske pomoći obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima će biti prezentirani u sklopu konačnog izvještaja o dodijeljenoj financijskoj pomoći s analizom njenih efekata.

Kada je riječ o uvjetima za dodjelu financijske pomoći, ona se dodjeljuje obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima na osnovu podataka dobivenih od Porezne uprave FBiH. Među uvjetima za dodjelu ove pomoći su da korisnici imaju sjedište na teritoriji FBiH i najmanje jednog zaposlenog na dane 31.7. i 30.11.2021. godine, te da imaju izmirene obaveze po osnovu doprinosa i poreza, kao i zaključen sporazum o obročnom plaćanju duga, kao i da uredno izmiruju dospjele obaveze po zaključenom sporazumu, zaključno sa 31.7.2021. godine. Također, njihovi glavni transakcijski računi trebaju biti aktivni na dan 30.11.2021. godine.

Uvjet je i da su očuvali postojeća radna mjesta. Pod ovim se podrazumijeva da ispunjavaju jedan od dva uvjeta koji je povoljniji za korisnike financijske pomoći. Prvi je da 30.11.2021. godine imaju isti ili veći broj zaposlenih u odnosu na 31.07.2021. godine, a drugi da je prosječan broj zaposlenih u periodu od 1.8.2021. godine do 30.11.2021. godine isti ili veći nego od 1.8.2020. do 31.7.2021. godine.

Ukupan iznos pomoći po jednom korisniku za obrte i ostale samostalne djelatnosti iznosi maksimalno 30.000 KM.

Sredstva financijske pomoći po ovoj uredbi namijenjena su za refundaciju već isplaćenog dijela bruto plata za uposlenike obrta i ostalih samostalnih djelatnosti, kao i dijela doprinosa koji se obračunavaju na propisanu osnovicu za obračun doprinosa za vlasnike obrta i ostalih samostalnih djelatnosti za predmetni period.

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta će iz službene evidencije Porezne uprave FBiH osigurati popis svih obrta i ostalih samostalnih djelatnosti, te će u Službenim novinama FBiH i na svojoj web stranici objaviti obavještenje s metodologijom dodjele financijske pomoći.

  • LRC d.o.o. Sarajevo
  • Connect Agencija
  • Connect Agencija
  • LRC d.o.o. Sarajevo
Povezani članci

1

2

Tagovi: