PRAVNI REZIME ulaska stranaca
Ulazak stranaca u državu Bosnu i Hercegovinu
Manager pravo 10 studenog, 2021

Stranac je osoba koja nije državljanin Bosne i Hercegovine, te prilikom ulaska u istu, mora ispunjavati određene uvjete. 

 

PROČITAJTE VIŠE: Zaštita podataka prema zakonima BiH i EU

 

Zakonski osvrt: 
1.    Zakon o kretanju i boravku stranaca i azilu „Službeni glasnik BiH, br. 36/08 i 87/12“.
2.    Zakon o zapošljavanju stranca.
3.    Zakon o strancima BIH, „Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br.88/2015 i 34/2021“.
4.    Zakon o upravnom postupku, „Službene novine Federacije BiH, br. 02/98 i 48/99“.
5.    Pravilnik o ulasku i boravku stranca u Bosni i Hercegovini, „Službeni Glasnik BiH, br.25/2016“.

Stranac je osoba koja nije državljanin Bosne i Hercegovine, te prilikom ulaska u istu, mora ispunjavati određene uvjete. 

Prije svega mora imati važeću putnu ispravu, zavisno od države iz koje dolazi, kao i vremenskog perioda koji će se zadržati u Bosni i Hercegovini. 

Ako je riječ o tranzitu dovoljna je važeća putna isprava države iz koje dolazi, uz eventualno vizu A(aerodromska viza). Međutim, ako se radi o strancu koji se zadržava u Bosni i Hercegovini isti mora imati posjedovati određene dokumente. 

Stoga, mora imati dokaze o posjedovanju sredstava za izdržavanje tijekom boravka u Bosni i Hercegovini i to: a) gotov novac u domaćoj ili stranoj konvertibilnoj valuti, b) vidovi bezgotovinskog plaćanja ili podizanja sredstava ili garancija banke, c) pozivno pismo, d) dokaz o organiziranom putovanju ili uplaćenom smještaju, e) posjedovanje drugih sredstava, f) radna dozvola.

Najmanji iznos novčanih sredstava koji je potrebno da posjeduju stranci koji putuju u Bosnu i Hercegovinu iznosi 150,00 KM za svaki dan namjeravanog boravka. 

Stranac može imati Vizu A, Vizu C ili Vizu D. 

Aerodromska tranzitna viza (Viza A) može se izdati strancu za jedan, dva ili više prolazaka kroz međunarodno područje aerodroma, u periodu tranzita. Ista se izdaje s rokom važenja od tri mjeseca.  
Viza za kratkoročni boravak (Viza C) omogućava strancu tranzit, jedan ili više ulazaka ili boravaka u BiH. Nijedan neprekidan boravak ni ukupno trajanje više uzastopnih boravaka u BiH ne mogu biti duži od 90 dana u bilo kojem periodu od 180 dana koji podrazumijeva uzimanje u obzir perioda od 180 dana koji prethodi svakom danu boravka. Viza za kratkoročni boravak izdaje se s rokom važenja najduže do jedne godine.
Viza za dugoročni boravak (Viza D) omogućava strancu ulazak i boravak u BiH, u periodu od 180 dana, u toku jedne godine i omogućava strancu podnošenje zahtjeva za odobrenje privremenog boravka u BiH.
U izuzetnim slučajevima, Granična policija Bosne i Hercegovine strancu može izdati vizu i  na granici. U tom slučaju, izdaje se viza za kratkoročni boravak (Viza C), tj. za jedan ulazak do 15 dana ili aerodromska tranzitna viza (Viza A) za prolazak u trajanju od jedan dan.

Viza se unosi u putovnicu u obliku naljepnice. Naljepnica vize se popunjava elektronski prije unošenja u putovnicu. Svi podaci na naljepnici vize se tiskaju i ne smiju se praviti ručne izmjene našotiskanoj naljepnici vize.
Strancu koji ne opravda ispunjavanje uvjeta za izdavanje vize na granici ili ne dostavi dovoljno dokaza kojim opravdava izdavanje vize na granici, voditelj tima Granične policije na graničnom prijelazu ili policijski službenik koji ga zamjenjuje odbit će zahtjev za izdavanje vize na granici.

Protiv rješenja kojim se odbija zahtjev za izdavanje vize na granici može se izjaviti žalba Ministarstvu sigurnosti putem Diplomatsko Konzularnog Predstavništva BiH, u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. 

Stranac može imati različite dozvole za boravak. 

Pod boravkom stranca, smatra se: a) vizni boravak - pravo boravka stranca u Bosni i Hercegovini, u vremenu koje je navedeno u vizi, b) bezvizni boravak - pravo boravka stranca koji u Bosnu i Hercegovinu dolazi iz zemlje bezviznog režima, c) privremeni boravak - pravo boravka na teritoriji Bosne i Hercegovine koji se strancu odobrava po njegovom zahtjevu rješenjem Službe u trajanju do jedne godine, ako nije drugačije određeno odobrenjem boravka, d) stalni boravak - pravo boravka na teritoriji Bosne i Hercegovine koji se strancu odobrava po njegovom zahtjevu rješenjem Službe u neograničenom vremenu.

Zahtjev za odobrenje boravka u Bosni i Hercegovini, stranac može podnijeti iz inozemstva  putem DKP BiH i neposredno u Bosni i Hercegovini u organizacijskoj jedinici Službe. Zahtjev za odobrenje boravka podnosi se osobno.

 

 

Plava karta je odobrenje boravka izdato u svrhu visokokvalificiranog zapošljavanja koje omogućava strancu boravak i rad u BiH.

Osnove za odobrenje privremenog boravka u Bosni i Hercegovini su: a) brak s državljaninom Bosne i Hercegovine, b) izvanbračna zajednica s državljaninom Bosne i Hercegovine, 
c) spajanje obitelji, d) obrazovanje , e) rad po osnovu izdate radne dozvole,  f) rad bez radne dozvole, g) liječenje ili rehabilitacija, h) boravak u staračkom domu, i) humanitarni boravak, j) boravak zasnovan na međunarodnom ugovoru  gdje je Bosna i Hercegovina ugovorna strana, k) iz drugih opravdanih razloga, l) vlasništvo na nepokretnoj imovini.
Odobrenje privremenog boravka izdaje se na period 15 dana duže od važenja radne dozvole, uz uvjet da je putovnica vrijedi  duže od  tri mjeseca od perioda boravka, a najduže do godinu dana.

Radna dozvola je dozvola za plaćeni rad stranca na određenom radnom mjestu ili za određenu vrstu poslova, u određenom vremenskom periodu, a najduže do jedne godine, koju na zahtjev poslodavca (pravne ili fizičke osobe koje namjerava zaposliti stranca) izdaje organ nadležan za poslove zapošljavanja u Bosni i Hercegovini.

Zapošljavanjem,  smatra se zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme na osnovu ugovora o radu, kao i radno angažiranje na osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova.
Pored općih uvjeta utvrđenih zakonom, kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu stranac mora posjedovati i radnu dozvolu za zaključivanje ugovora.
Radnu dozvolu za zaključivanje ugovora o radu i ugovora o privremenim i povremenim poslovima sa strancem, na zahtjev poslodavca koji ga zapošljava, izdaje županijska/kantonalna služba za zapošljavanje prema sjedištu poslodavca, uz odobrenje Federalnog zavoda za zapošljavanje, prema pravilma Zakona o upravnom postupku. 


Županijska/Kantonalna služba koja je izdala radnu dozvolu dužna je odmah jedan primjerak radne dozvole dostaviti nadležnoj službi za poslove sa strancima Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine. Radna dozvola je osnova za zaključivanje ugovora o radu ili ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova. Prednost pri izdavanju radnih dozvola imaju stranci koji već imaju odobren privremeni boravak u Bosni i Hercegovini na osnovu spajanja obitelji sa strancem s odobrenim privremenim boravkom.

Iznimno određene kategorije stranaca mogu raditi u Bosni i Hercegovini bez radne dozvole, na osnovu potvrde o prijavi rada tijekom važenja viznog ili bezviznog boravka ili prethodno odobrenog boravka. Isti imaju obavezu da prije početka rada pribave potvrdu o prijavi rada. Stranac koji je prijavio rad može raditi samo na onim poslovima za koje mu je izdata potvrda o prijavi rada i kod onog poslodavca s kojim je na osnovu te potvrde ugovorio obavljanje poslova. Stranac ne može početi raditi u Bosni i Hercegovini prije nego mu je izdata potvrda o prijavi rada.

Elementi potvrde o prijavi rada za strance sadržani su u gore navedenom pravilniku. I to potvrda o prijavi rada za osnivače privrednog društva, za sveučilišne profesore i naučnike, za civilne i vojne službenike, za članove naučnih međunarodnih misija, za stručnjake, nastavnike i predavače, za predstavnike vjerskih zajednica, za umjetnike, tehničko osoblje, autore i izvođače, za strance koji obavljaju poslove za potrebe obrane, pravnog sustava ili sigurnosti države, za strance koji omogućavaju stručno usavršavanje i obuku licima zaposlenim kod fizičkih ili pravnih lica sa sjedištem u Bosni i Hercegovini, za strance koji u Bosnu i Hercegovinu dolaze radi sportskih ili šahovskih priredbi, za strance koji su angažirani u Bosni i Hercegovini radi stručnog usavršavanja ili obuke, itd;. 

 


Radna dozvola prestaje važiti: a) istekom roka na koji je izdata, u svakom slučaju, istekom godine dana od dana izdavanja; b) neodobravanjem, prestankom ili otkazom privremenog boravka u Bosni i Hercegovini; c) prestankom i otkazom ugovora o radu ili ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova, kao i prestankom obavljanja obrta; d) stavljanjem van snage radne dozvole.

Strancima je zabranjeno osnivanje političkih stranaka, ali mogu osnivati udruženja prema posebnim propisima. Mogu unijeti, posjedovati i nositi, te nabavljati oružje i municiju u BiH prema Zakonu o graničnoj kontroli i propisima koji uređuju nabavljanje, držanje i nošenje oružja.

 

Za više detalja www.lexconsulting.ba, kontakt: [email protected]

Do idućeg čitanja, srdačno vas pozdravljam!

Anja Kolovrat Rotim

Titula autora: 
mag.iur.
Autor opis: 
Magistra prava sa pravosudnim i odvjetničkim ispitom. Dugogodišnje radno iskustvo u odvjetničkom uredu. Direktorica Lex Consulting Agencije.
Slika autora: 
O Autoru
Manager
Najnovije vijesti
Video
STIPE KRIŠTO, B KRUG
Birao je: Njemačka ili Livno
DR. GORAN ĐUZEL, POLIKLINIKA VITALIS
Javni zdravstveni sustav mora biti zdrav
JOSIP MARTINOVIĆ
Hercegovačka vina imaju dobru cijenu, vrijeme je za sljedeću razinu